Selasa, 06 September 2011

Contoh uleman walimah safar Haji

Kahatur : Bapak/Ibu/saderek
di tempat
Assammu'alaikum, wr.wb.
Alhamdulillah, Syukur ka Allah nu Maha suci.kalayan ni'mat manten-Na sim kuring
sareng pun bojo seja ibadah haji ka Tanah suci.Tawis syukur ka Allah seteu acan
mios seja tasyakur bini'mah, ngulem bapak/ibu/saderek tiasa rurumpaheun ka rorompok,
anu insya Allah bade dilaksanakeun dina :
Dinten/Tanggal                   : saptu, 17 september 2011
waktos                              : Tabuh 09.00 wib dugi ka rengse
Tempat                              : Dusun Sindang Rt 02 Rw 10 desa Jatihurip
penceramah                       : KH.drs.Abdurrochim
Luntur kalbu anu kasuhun, jembar manah anu di seja, mugi bapak/ibu/saderek kersa
rurumpaheun sumping dina waktosna, kalayan pinuh du'a sinareng pangapunten tina
samudaya kalepatan.hatur nuhun laksa keti kabangihan, mugi Allah, SWT.ngawales kana
sagala rupi kasaean sadayana.amin. Wassalammu'alaikum. wr.wb.
Salam baktos. 05 september 2011
salam baktos,

Endang Danawidjaja & Nanih noerhaeny

Tidak ada komentar:

Posting Komentar